Stadgar


Staffanstorps släktforskarförenings stadgar

Fastställda vid föreningens årsmöte 1984, och reviderade 2002

Föreningen.

§1  Namnet på föreningen som bildades den 30 november 1983, skall vara Staffanstorps Släktforskarförening. Den är fristående ideell allmännyttig förening med säte i Staffanstorp. Föreningen skall vara ansluten till Skånes Genealogiska Förbund (SGF).

§2  Föreningens ändamål är att främja och utveckla släktforskningen inom Staffanstorps Kommun bl.a. genom

att skapa intresse för släktforskning.

att skapa kontakter mellan släktforskare inom och utom föreningen.

att stödja medlemmarna med råd och information.

att söka samverkan med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning.

Medlemmarna.

§3  Medlemskap erhåller varje fysisk person med intresse för släktforskning och som betalar den av årsmötet beslutade årsavgiften.

Medlemskap ger rätt att deltaga i föreningens aktiviteter, och att kostnadsfritt erhålla föreningens medlemsblad i ett exemplar per hushåll.

Medlem har motions- och yttranderätt vid föreningsmöten samt en röst vid omröstningar.

§4  Medlemsavgiftens storlek beslutas, på förslag av styrelsen, av årsmötet.

Medlemsinträde under sista kvartalet innebär att inbetalningen av medlemsavgiften automatiskt överflyttas till att gälla även nästkommande verksamhetsår.

Medlem som inte inbetalt medlemsavgiften senast den 30 juni innevarande år anses ha valt eget utträde ur föreningen.

Styrelsen.

§5  Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som på ordförandens kallelse skall sammanträda minst 4 gånger per år. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§6 Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter, vilka väljes av årsmötet.

Ordföranden väljes för ett år, övriga ledamöter för två år, varav hälften vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare och övriga erforderliga funktionärer vid konstituerande sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande.

Förslag till val av ordförande och övriga valbara styrelseplatser lämnas av valberedning vid årsmötet.

Medlemsinformation.

§7 Föreningen skall inom ramen för vad som stadgas om föreningens ändamål, utge ett medlemsblad. Sådant medlemsblad bör av styrelsen utges minst två gånger om året.

Föreningens räkenskaper/Firmatecknare/Revision.

§8 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Kassören ansvarar för inkassering av medlemsavgifter och medlemsregistrering, verkställer betalning av förbundsavgifter baserad på antalet medlemmar den 31 december sistlidna år, samt med kvitton verifierar föreningens utgifter och kostnader, till årsmötet, lämna ekonomisk rapport vid styrelsemöte samt verkställer balans- och resultaträkning till årsmötet.

§9  Föreningens firmatecknare är kassören eller ordföranden var för sig.

§10  Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer av vilken en utses till sammankallande, som till årsmötet avger revisionsberättelse. Revisorer och suppleant väljes på ett år.

Föreningsmöte.

§11  Föreningens årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Verksamhetsberättelse utsänds i samband med kallelse till årsmötet. Motion till årsmötet skall skriftligen vara inlämnad till styrelsen senast den 31 december. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det. Vid extra föreningsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen. Kallelse till års- och extra föreningsmöte skall vara utsänt till medlem senast 14 dagar före mötet.

Vid omröstning på föreningsmöte eller i styrelsen gäller, om inget annat stadgas, enkel majoritet.

Dagordning vid årsmötet.

1.Årsmötet öppnas

2.Faställande av dagordning för mötet.

3.Val av ordförande för mötet.

4.Val av sekreterare för mötet.

5.Val av justeringsman, att jämte ordförande justera mötets protokoll.

6.Val av två rösträknare.

7.Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

8.Styrelsens verksamhetsberättelse.

9.Kassörens redovisning av balans- och resultaträkning.

10.Revisionsberättelse.

11.fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

12.Fastställande av verksamhetsplan och budget, samt medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

13.Val av föreningens ordförande.

14.Val av styrelseledamöter.

15.Val av revisorer och revisaorssuppleant.

16.Val av tre ledamöter i valberedningen, av vilka en utses till sammankallnade.

17.Inkomna motioner.

18.Årsmötet avslutas.

Stadgeändringar.

§12 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att bli gällande, beslutas av två på varandra med minst 14 dagars mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För sådana beslut fodras minst två tredjedelar av angivna röster.

Upplösning av föreningen

§13  För upplösning av föreningen fodras, att beslut härom, fattas vid två på varandra med minst 14 dagars mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst två tredjedelar av medlemmarnas avgivna röster är för detta beslut.

§14  I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar överlämnas till förening med likartad inriktning. För detta ändamål bör föreningsstyrelsen föreslå alternativa lösningar. Årsmötets och extra föreningsmötes medlemmar röstar på dessa förslag, varvid enkel majoritet avgör. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista årsmötets beslut, som verkställes av styrelseledamot jämte revisor om inget annat beslutats av mötet.

§15  Beslut om föreningens upplösning delges föreningsregistret och SGF genom kopia av sista mötets protokoll.